Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

НОБГ

  • Нийслэлийн ОБГ
  • Дэлхийн зөн
  • МУЗН
  • Японы хүүхдийг ивээх сан

80114464

50

Хаана Where

Улаанбаатар, Сүхбаатар

Варетэ чуулга дотор

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2018-12-25 - 2018-12-28

    17:30 - 20:00

Юу What

Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах