Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

15

Хаана Where

Баян-Өлгий, Өлгий

Онцгой байдлын газрын сургалтын танхим

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-01-23 - 2019-01-23

    10:10 - 13:10

Юу What

Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах