Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
1 Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ НОБГ Нийслэлийн ОБГ Дэлхийн зөн 2018.12.25 - 2018.12.28
3 Сургалт нэртэй сургалт НОБГ Дэлхийн зөн 2018.12.01 - 2018.12.12
5 Хүүхдийн сургалт НОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2018.12.04
50 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажил Өмнөговь аймгийн ОБГ ЖАЙКА 2019.02.19
56 Гамшгийн менежмент, ГХ болон ГАБТ хууль тогтоомж, Мэргэжлийн ангийн дүрэм, Уур амьсгалын өөрчлөлт Орхон аймгийн ОБГ МУЗН 2019.02.15
101 ГХТ хууль, ГАБ тухай хууль, мэргэжлийн ангийн дүрэм, Уур амьсгалын өөрчлөлт Орхон аймгийн ОБГ МУЗН 2019.04.12
142 "Гамшгаас хамгаалах зарим арга хэмжээ" сэдэвт сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.03.18
146 Холбооны удирдах албан тушаалтны сургалт ОБГ ОБГ 2019.03.22
153 Холбооны эрхлэгч нарын сургалт ОБГ Холбоо 2019.03.22
154 “Гэнэтийн ослын удирдлага” сэдэвт сургалт ОБЕГ АНУ 2019.04.01 - 2019.04.05
159 Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ ОБГ 2019.01.23
160 ОК-ын штабын сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Японы хүүхдийг ивээх сан Баян-Өлгий аймгийн ОБГ 2019.01.30 - 2019.01.31
161 Гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Баяннуур 2019.02.14
162 гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Алтанцөгц 2019.02.15
163 гамшиг ослын үед авах арга хэмжээ Баян-Өлгий аймгийн ОБГ ОБГ 2019.02.19
164 гамшиг ослын үед авах арга хэмжээ Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Толбо 2019.02.28
165 гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Ногооннуур 2019.03.11
166 гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Цагааннуур 2019.03.13
201 Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ ОБГ 2019.04.08
210 үерийн аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ здтг 2019.07.24
211 үерийн аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ Сүхбаатар сумын ЗДТГ 2019.07.24
229 Сайн дурын бүлэг Увс аймгийн ОБГ мерси кор 2019.08.12 - 2019.08.13
238 Галын аюулгүй байдлын тухай Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2019.09.17
247 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2019.10.04 - 2019.10.05
256 Сумдын удирдах бүрэлдэхүүний сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ Өмнөговь аймгийн ОБГ 2019.10.15