Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Өмнөговь аймгийн ОБГ

  • Өмнөговь аймгийн ОБГ
  • Өмнөговь аймгийн ОБГ

99742600

15

Хаана Where

Өмнөговь, Даланзадгад

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-10-15 - 2019-10-15

    14:00 - 16:00

Юу What

Сумдын удирдах бүрэлдэхүүний сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах