Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
625 Засаг даргын тамгын газрын дарга нарыг чадавхижуулах сургалт Увс аймгийн ОБГ 2021.02.22
650 Байгууллагын галын аюулгүй байдал,Бэлэн бай багц, Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тойм судалгаа Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2021.02.11
651 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Говь-Алтай аймгийн ОБГ 2021.06.25 - 2021.06.30
665 ГАБТХ, ГХТХ Дархан-Уул аймгийн ОБГ ОБГ 2021.02.15
666 ГХТХ, ГАБТХ Дархан-Уул аймгийн ОБГ ОБГ ЦДҮС 2021.01.27
687 Сумдын Засаг дарга нарын сургалт ОБГ Дэлхийн зөн МУЗН Баянхонгор аймгийн ОБГ 2021.03.20
688 Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны сургалт ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2021.04.10
689 Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч нарын сургалт ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2021.02.15
698 Бэлэн байдлын үзлэг Сүхбаатар аймгийн ОБГ Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2021.04.01
706 Хорооны Засаг дарга нарын сургалт НОБГ Дүүргийн ОБХ хэлтэс 2021.03.01 - 2021.03.31
707 Хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагын сургалт НОБГ хэлтэс Дүүргийн ОБХ 2021.05.01 - 2021.05.31
714 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт Өвөрхангай аймгийн ОБГ Өвөрхангай аймгийн ОБГ 2021.02.19
716 Гамшгийн эрсэдэлийн үнэлгээ Өвөрхангай аймгийн ОБГ Өвөрхангай аймгийн ОБГ 2021.02.20
730 ГАБТХ, ГХТХ Дархан-Уул аймгийн ОБГ Од цогцолбр 2021.03.09
731 Хууль эрх зүйн сургалт Өвөрхангай аймгийн ОБГ 2021.02.17 - 2021.02.18
740 Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт Сүхбаатар аймгийн ОБГ Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2021.03.25
747 Ажилтны сургалт Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2021.04.25
778 Үер уснаас үрсээ хамгаалъя Баян-Өлгий аймгийн ОБГ цагдаа 2021.09.08
779 Үер, уснаас үрсээ хамгаалъя Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Цагдаагийн 2021.09.08
780 Үер, уснаас үрсээ хамгаалъя Баян-Өлгий аймгийн ОБГ цагдаагийн 2021.09.09
797 Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Боловсролын газар 2022.02.10
810 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулах ОБЕГ Баян-Өлгий аймгийн ОБГ 2022.04.10 - 2022.04.12
811 Бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт ОБЕГ ОБЕГ 2022.05.17 - 2022.05.19
812 Бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт ОБЕГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага ОБЕГ 2022.04.20 - 2022.04.22
813 Бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт ОБЕГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага ОБЕГ МУЗН 2022.06.07 - 2022.06.10