Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
12 aaa МУЗН ОБЕГ
18 "Нэг гэр бүл - Нэг хамт олон" алба хаагчдийн гэр бүлийн уулзалт өдөрлөг Сэлэнгэ ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.02.21
19 Бэлэн бай сургалтын хөтөлбөрийн сургагч багш нарыг чадавхжуулах сургалт ОБГ Дэлхийн зөн 2019.02.14 - 2019.02.15
22 Аюулгүй амьдрах ухаан ОБГ ОБГ 2019.02.15
23 Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар замын 1 дүгээр ангийн ажилчин албан хаагчдад бэлэн бай сургалт зохион байгуулах ОБГ 2019.02.14
47 "Аюулгүй амьдрах ухаан" ОБГ 2019.02.19
51 Галтүймэр унтраах тархалтын сургууль зохион байгуулах ОБГ Говь-Алтай аймгийн ОБГ 2019.02.21
52 Аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлье Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.20
53 "Бэлэн бай" Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.22
55 Бэлэн бай ОБГ ОБГ Өмнөговь 2019.02.21
117 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.05.21
118 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.17
119 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.18
120 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.19
121 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.25
122 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.26
123 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.09.05
124 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.09.11
125 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.10.24
132 Аюулгүй амьдрах ухаан Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.26
134 "Бэлэн бай" багц сургалт ОБГ ОБГ 2019.02.26
135 Гамшиг осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2019.02.18 - 2019.02.19
136 Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх ОБГ өөрийн 2019.02.21
140 Гал түймэр унтраах тархалтын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБГ 2019.01.17
445 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Сүхбаатар аймгийн ОБГ халзан сум тамгын газар 2019.05.13 - 2019.05.14