Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
12 aaa МУЗН ОБЕГ
18 "Нэг гэр бүл - Нэг хамт олон" алба хаагчдийн гэр бүлийн уулзалт өдөрлөг Сэлэнгэ ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.02.21
19 Бэлэн бай сургалтын хөтөлбөрийн сургагч багш нарыг чадавхжуулах сургалт ОБГ Дэлхийн зөн 2019.02.14 - 2019.02.15
22 Аюулгүй амьдрах ухаан ОБГ ОБГ 2019.02.15
23 Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар замын 1 дүгээр ангийн ажилчин албан хаагчдад бэлэн бай сургалт зохион байгуулах ОБГ 2019.02.14
47 "Аюулгүй амьдрах ухаан" ОБГ 2019.02.19
51 Галтүймэр унтраах тархалтын сургууль зохион байгуулах ОБГ Говь-Алтай аймгийн ОБГ 2019.02.21
52 Аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлье Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.20
53 "Бэлэн бай" Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.22
55 Бэлэн бай ОБГ ОБГ Өмнөговь 2019.02.21
117 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.05.21
118 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.17
119 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.18
120 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.19
121 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.25
122 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.06.26
123 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.09.05
124 ГХ тухай хууль, ГАБ тухай хууль, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.09.11
417 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.05.13
427 Мэргэжлийн ангиа Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.09.28
445 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Сүхбаатар аймгийн ОБГ халзан сум тамгын газар 2019.05.13 - 2019.05.14
476 ГХКШС Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2020.02.17 - 2020.02.18
477 ГХ сургулт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2020.02.03
481 Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2020.05.18 - 2020.05.20
485 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2020.03.27