Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
270 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.10.28 - 2019.10.29
293 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.01
294 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.03
295 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.05
296 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.27 - 2019.03.28
297 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.29 - 2019.03.30
298 Аврагч -2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.31 - 2019.04.01
299 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.06.18
303 Усны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ Баянмөнх 2019.07.17 - 2019.07.18
309 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.13
315 Удирдах албан тушаалтны Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.19
322 Мэргэжлийн анги Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.14
328 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.20
330 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.19
331 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.19
333 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.16
335 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
339 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
354 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.20
364 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.20
397 бэлэн бай Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.11.13
404 Бэлэн бай цагийн байдал Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.07.25
405 бэлэн бай цагийн байдал Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.07.26
406 Бэлэн бай цагийн байдал Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.07.26
409 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн 2019.10.14