Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
421 Удирдах ажилтаны Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.27 - 2019.02.28
425 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.01.27 - 2019.01.28
426 Удирдах ажилтан Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.09.28
429 хөршийн нөлөөлөл Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.26
449 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль ОБЕГ ОБЕГ 2020.04.06 - 2020.04.13
452 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль ОБЕГ Баянхонгор аймгийн ОБГ Баянхонгор 2020.10.12 - 2020.10.19
469 Удирдах ажилтаны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага ОБГ 2020.01.28
473 удирдах албан тушаалтны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн 2020.01.21
487 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль ОБЕГ Завхан аймгийн ОБГ 2020.11.05 - 2020.11.09
488 Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2020.11.08 - 2020.11.09
493 хууль эрх зүй Ховд аймгийн ОБГ ОБГ 2020.10.12
505 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2020.11.19
511 Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн сургууль" ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.10.26 - 2020.10.28
512 Гамгаас хамгаалах "Иж бүрэн сургууль" ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.10.30 - 2020.11.02
513 Гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын сургууль ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.11.03 - 2020.11.05
514 Гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын сургууль ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.11.07 - 2020.11.09
542 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль ОБЕГ Завхан аймгийн ОБГ 2020.11.12 - 2020.11.14
560 КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт Төв аймгийн ОБГ газар Аймгийн Эрүүл мэндийн 2021.01.13
562 КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт Төв аймгийн ОБГ газар Эрүүл мэндийн 2021.01.12
563 КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт Төв аймгийн ОБГ газар Эрүүл мэндийн 2021.01.11
564 КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт Төв аймгийн ОБГ газар Эрүүл мэндийн 2021.01.08
598 Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2021.04.01 - 2021.04.30
608 Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийн удирдах албан тушаалтны сургалт Төв аймгийн ОБГ ОБГ 2021.05.19
612 гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох Ховд аймгийн ОБГ өөрийн 2021.02.05
618 Хууль эрх зүйн мэдлэг олгох Ховд аймгийн ОБГ өөрийн 2021.03.19