Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБГ

  • Баянхонгор аймгийн ОБГ
  • Баянхонгор аймгийн ОБГ

88434088

280

Хаана Where

Баянхонгор, Баянлиг

Баянхонгор аймгийн Баянлиг сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-10-30 - 2020-11-02

    09:18 - 09:18

Юу What

Гамгаас хамгаалах "Иж бүрэн сургууль"

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах