Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага
  • ОБГ
  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага

99029062

55

Хаана Where

Хэнтий, Өндөрхаан

Хэрлэн сумын ЗДТГазар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-01-28 - 2020-01-28

    09:00 - 17:30

Юу What

Удирдах ажилтаны сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах