Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБГ

  • Баянхонгор аймгийн ОБГ
  • Баянхонгор аймгийн ОБГ

88434088

250

Хаана Where

Баянхонгор, Баацагаан

Баянхонгор аймгийн Баацагаан сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-11-03 - 2020-11-05

    08:18 - 08:18

Юу What

Гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын сургууль

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах