Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
126 Онцгой байдлын байгууллагын ГТУА ангийн захирагч нарын сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБЕГ 2019.03.04 - 2019.03.06
292 Хээрийн дадлага сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.24
451 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль ОБЕГ Сэлэнгэ аймгийн ОБГ сэлэнгэ 2020.09.14 - 2020.09.21
453 Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн АССУСАХ мэргэжилтэнгүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалт ОБЕГ ОБЕГ 2020.03.09 - 2020.03.16
489 Бэлэн бай Ховд аймгийн ОБГ өөрийн 2020.10.21
496 Бэлэн бай Ховд аймгийн ОБГ ОБГ 2020.10.22
515 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах "Бэлэн байдлын үзлэг" ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.05.28
516 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах "Бэлэн байдлын үзлэг" ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.06.05
533 Хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа Говь-Алтай аймгийн ОБГ ОБЕГ 2020.11.14
534 Хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа Говь-Алтай аймгийн ОБГ ОБЕГ 2020.11.13 - 2020.11.14
552 Гамшгаах хамгаалах албадын сургалт Төв аймгийн ОБГ Төв аймгийн ОБГ Төв Төв 2021.02.05 - 2021.02.26
558 КОВИД-19 цар тахлаас урьдчтлан сэргийлэх мэдлэг, дадлага олгох сургалт Төв аймгийн ОБГ газар Төв аймаг Эрүүл мэндийн 2021.01.14
559 КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадлага олгох сургалт Төв аймгийн ОБГ газар Төв аймаг Эоүүл мэндийн 2021.01.15
570 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах “Бэлэн байдлын үзлэг” ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2021.09.10 - 2021.09.13
658 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр болон холбогдох хууль тогтоомжуудыг сурталчилах өдөрлөг Хөвсгөл аймгийн ОБГ 2021.04.20 - 2021.04.21
659 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр болон холбогдох хууль, тогтоомжуудыг сурталчилах өдөрлөг Хөвсгөл аймгийн ОБГ 2021.05.20 - 2021.05.21
660 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр болон холбогдох хууль, тогтоомжуудыг сурталчилах өдөрлөг Хөвсгөл аймгийн ОБГ 2021.06.05 - 2021.06.06
661 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр болон холбогдох хууль, тогтоомжуудыг сурталчилах өдөрлөг Хөвсгөл аймгийн ОБГ 2021.08.10 - 2021.08.11
733 Коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа Өвөрхангай аймгийн ОБГ 2021.01.01 - 2021.03.31
741 Тархалтын сургууль Сүхбаатар аймгийн ОБГ Онцгой байдлын 2021.03.15
743 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах Сүхбаатар аймгийн ОБГ ОБГ 2021.03.18
745 Цэргийн албыг дүйцүүлэхээр хааж байгаа алба хаагчид Сүхбаатар аймгийн ОБГ Цэргийн штаб 2021.04.18 - 2021.04.19
755 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сургалт Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2021.11.20