Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБЕГ

  • ОБЕГ
  • ОБЕГ

51-262019

60

Хаана Where

Улаанбаатар, Сүхбаатар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-03-09 - 2020-03-16

    08:00 - 18:00

Юу What

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн АССУСАХ мэргэжилтэнгүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалт

Бүгд

COMBINED

Хэвлэх Буцах