Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • Алтанцөгц
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

13

Хаана Where

Баян-Өлгий, Алтанцөгц

Алтанцөгц сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-02-15 - 2019-02-15

    09:10 - 12:00

Юу What

гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах