Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • Ногооннуур
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

29

Хаана Where

Баян-Өлгий, Ногоон нуур

Ногооннуур сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-03-11 - 2019-03-11

    10:10 - 14:00

Юу What

гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах