Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

12

Хаана Where

Баян-Өлгий, Өлгий

Онцгой байдлын газрын сургалтын танхим

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-02-19 - 2019-02-19

    10:00 - 12:00

Юу What

гамшиг ослын үед авах арга хэмжээ

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах