Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
126 Онцгой байдлын байгууллагын ГТУА ангийн захирагч нарын сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБЕГ 2019.03.04 - 2019.03.06
127 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалт зохион байгуулах Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2019.09.19 - 2019.09.22
128 Команд штабын сургууль ОБГ ОБГ 2019.10.11 - 2019.10.13
129 Команд штабын сургууль ОБГ ОБГ 2019.05.15 - 2019.05.18
195 гамшгаас хамгаалах албаны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.20
196 гамшгаас хамгаалах албаны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.20
225 Говийн чоно-2019 ОБЕГ 2019.09.09 - 2019.09.20
260 Гамшгаас хамгаал команд штабын сургууль Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2010.10.23 - 2019.10.25
266 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.05.02 - 2019.05.03
269 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.10.24 - 2019.10.25
292 Хээрийн дадлага сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.24
415 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.10.15
418 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.05.13
420 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.27 - 2019.02.28
422 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.02.28
428 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.29
440 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.03 - 2019.11.04
441 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ ЗДТГ 2019.10.03 - 2019.10.04
442 Гамшгаас хамгаалах команд шатбын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.22 - 2019.10.23
446 Би чадна тэмцээн Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.12.11
447 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.12.03 - 2019.12.10
451 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль ОБЕГ Сэлэнгэ аймгийн ОБГ сэлэнгэ 2020.09.14 - 2020.09.21
453 Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн АССУСАХ мэргэжилтэнгүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалт ОБЕГ ОБЕГ 2020.03.09 - 2020.03.16
463 Бэлэн бай Завхан аймгийн ОБГ өөрийн 2020.01.15