Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
376 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
377 Бэлэнбай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
380 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.12
381 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.11
384 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.19
391 БЭЛЭН БАЙ Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
392 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
393 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.20
394 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
398 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.18
410 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.05.08 - 2019.05.09
411 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.05.08
412 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.10.03 - 2019.10.04
414 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.15
415 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.10.15
418 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.05.13
420 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.27 - 2019.02.28
422 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.02.28
428 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.29
446 Би чадна тэмцээн Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.12.11
447 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.12.03 - 2019.12.10
463 Бэлэн бай Завхан аймгийн ОБГ өөрийн 2020.01.15
467 Аюулгүй амьдрах ухаан Завхан аймгийн ОБГ өөрийн 2020.01.17
470 Аюулгүй амьдрах ухаан Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2020.01.17
471 Аюулгүй амьдрах ухаан Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2020.01.22