Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
13 Гамшигт тэсвэртэй хот ОБЕГ МУЗН 2019.02.01 - 2019.02.02
14 Бэлэн бай Өмнөговь НОБГ ЖАЙКА 2019.02.02 - 2019.02.03
24 "Бэлэн бай" багц сургалт ОБГ ОБГ 2019.01.24 - 2019.02.01
46 Бэлэн бай ОБГ Дэлхийн зөн 2019.02.19
49 Зорилтот бүлгийн иргэдэд "Бэлэн бай" сургалт ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.02.20
54 Бэлэн бай сургалт ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.02.22
171 Гамшиг ослын сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Улаанхус 2019.02.01
172 "Бэлэн бай" багц Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Өлгий 2019.03.19
173 "Бэлэн бай" багц Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Сагсай 2019.03.10
174 Бэлэн бай багц Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.04.24
175 Бэлэн бай багц Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.04.25
176 Бэлэн бай багц Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.04.29
193 бэлэн бай Говьсүмбэр аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.05.22
194 Бэлэн бай Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.25
203 "Аюулгүй ирээдүй айл өрхөөс Говьсүмбэр аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.06.11
205 Алба сурталчилах өдөрлөг Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.06.18 2019.06.19 2019.06.20
250 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.05 - 2019.10.06
254 Бэлэн бай багц сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ Өмнөговь аймгийн ОБГ 2019.10.08
257 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөрлөг нээлттэй хаалга Хөвсгөл аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.10.13
265 сайн дурын гишүүдийг чадавхижуулах Увс аймгийн ОБГ каритас монгол 2019.10.24 - 2019.10.25
723 Дүүрэг, хорооны Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг, бүлгийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт НОБГ Дүүргийн ОБХ хэлтэс 2021.04.01 - 2021.04.30
724 Байгууллага аж ахуйн нэгжийн Гамшгаас хамгаалах сайн дурын бүлэг, нөхөрлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт НОБГ Дүүргийн ОБХ хэлтэс 2021.05.01 - 2021.05.31
734 гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Орхон аймгийн ОБГ каритас 2020.01.20
749 Сайн дурынхны сургалт Сүхбаатар аймгийн ОБГ МУЗН 2021.04.20
750 Гал түймэр, Хүн мал амьтны халдварт өвчин, Мэргэжлийн ангийн дүрэм Сүхбаатар аймгийн ОБГ ОБГ 2021.04.22