Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
126 Онцгой байдлын байгууллагын ГТУА ангийн захирагч нарын сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБЕГ 2019.03.04 - 2019.03.06
127 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалт зохион байгуулах Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2019.09.19 - 2019.09.22
128 Команд штабын сургууль ОБГ ОБГ 2019.10.11 - 2019.10.13
129 Команд штабын сургууль ОБГ ОБГ 2019.05.15 - 2019.05.18
195 гамшгаас хамгаалах албаны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.20
196 гамшгаас хамгаалах албаны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.20
225 Говийн чоно-2019 ОБЕГ 2019.09.09 - 2019.09.20
260 Гамшгаас хамгаал команд штабын сургууль Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2010.10.23 - 2019.10.25
266 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.05.02 - 2019.05.03
269 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.10.24 - 2019.10.25
292 Хээрийн дадлага сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.24
440 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.03 - 2019.11.04
441 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ ЗДТГ 2019.10.03 - 2019.10.04
442 Гамшгаас хамгаалах команд шатбын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.22 - 2019.10.23
451 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль ОБЕГ Сэлэнгэ аймгийн ОБГ сэлэнгэ 2020.09.14 - 2020.09.21
453 Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн АССУСАХ мэргэжилтэнгүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалт ОБЕГ ОБЕГ 2020.03.09 - 2020.03.16
483 Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2020.05.10 - 2020.05.12
484 Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2020.10.15 - 2020.10.17