Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
274 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.09.08 - 2019.09.09
281 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ НҮБХХ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.01.02 - 2019.01.14
302 Усны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.07.06 - 2019.07.10
304 Усны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.08.02 - 2019.08.09
307 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.12
310 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.13
358 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
360 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
389 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.10 - 2019.04.11
401 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.07.28
407 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн 2019.05.08 - 2019.05.09
437 урсгал усны дадлага Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.07.05
443 Бэлэн бай сургалт Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2019.02.25
444 Бэлэн бай Сүхбаатар аймгийн ОБГ 2019.02.22
494 Гал түймэр Ховд аймгийн ОБГ ОБГ 2020.10.16
504 Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2020.11.12
507 ГЭБОУӨ Дархан-Уул аймгийн ОБГ өөрийн 2020.10.13
522 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Баян-Өлгий аймгийн ОБГ 2020.10.14
536 Гамшгаас хамгаалах "Бэлэн бай" Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага МУЗН 2020.11.03
541 Гамшгаас хамгаалах "Бэлэн бай" Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага МУЗН 2020.11.05
590 гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох сургалт Орхон аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2021.02.08 - 2021.12.15
595 Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох Төв аймгийн ОБГ МУЗН 2021.03.01 - 2021.03.31
606 Иргэдийн сургалт Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2021.04.13 - 2021.04.16
611 Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн МУЗН 2021.05.12
638 Тархалтын сургууль Увс аймгийн ОБГ 2021.03.02