Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
126 Онцгой байдлын байгууллагын ГТУА ангийн захирагч нарын сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБЕГ 2019.03.04 - 2019.03.06
195 гамшгаас хамгаалах албаны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.20
196 гамшгаас хамгаалах албаны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.20
225 Говийн чоно-2019 ОБЕГ 2019.09.09 - 2019.09.20
260 Гамшгаас хамгаал команд штабын сургууль Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2010.10.23 - 2019.10.25
266 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.05.02 - 2019.05.03
269 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.10.24 - 2019.10.25
292 Хээрийн дадлага сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.24
440 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.03 - 2019.11.04
441 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ ЗДТГ 2019.10.03 - 2019.10.04
442 Гамшгаас хамгаалах команд шатбын сургууль Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.22 - 2019.10.23
451 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль ОБЕГ Сэлэнгэ аймгийн ОБГ сэлэнгэ 2020.09.14 - 2020.09.21
453 Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн АССУСАХ мэргэжилтэнгүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалт ОБЕГ ОБЕГ 2020.03.09 - 2020.03.16
483 Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН Өмнөговь аймгийн ОБГ 2020.11.08 - 2020.11.10
489 Бэлэн бай Ховд аймгийн ОБГ өөрийн 2020.10.21
496 Бэлэн бай Ховд аймгийн ОБГ ОБГ 2020.10.22
515 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах "Бэлэн байдлын үзлэг" ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.05.28
516 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах "Бэлэн байдлын үзлэг" ОБГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2020.06.05
525 Коронавируст \КОВИД-19\ халдвараас урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Толбо 2020.11.19 - 2020.11.20
530 Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх дадлага сургалт Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага МУЗН 2020.11.15 - 2020.11.30
531 Гамшгаас хамгаалах сургалт Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага МУЗН 2020.11.20 - 2020.11.23 2020.11.20 - 2020.11.22
532 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх Төв аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага МУЗН 2020.11.24 - 2020.11.26
533 Хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа Говь-Алтай аймгийн ОБГ ОБЕГ 2020.11.14
534 Хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа Говь-Алтай аймгийн ОБГ ОБЕГ 2020.11.13 - 2020.11.14